ĐỐI TƯỢNG

  • Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup
  • Trưởng, phó phòng/ban Truyển thông thương hiệu
  • Các bạn trẻ đã có mong muốn theo đuổi Truyền thông thương hiệu, các chuyên viên Truyền thông/Thương hiệu và cấp chuyên viên đến quản lý

NỘI DUNG

  • Cung cấp các kiến thức tổng quan về truyền thông thương hiệu
  • Chiến lược truyền thông thương hiệu
  • Các kênh, công cụ truyền thông thương hiệu
  • Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu phù hợp xu hướng và hiệu quả

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER