1.Đối tượng

  • Lãnh đạo startup, doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ phận liên quan.
  • Các cá nhân có ý tưởng, mong muốn khởi sự kinh doanh và tạo dựng một dự án cho riêng mình, đặc biệt là hướng đến thị trường xuất khẩu
  • Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh muốn có thêm các kiến thức và kỹ năng để vận hành doanh nghiệp của mình một cách bài bản

2. Mục tiêu

  •  Tổng quan về doanh nghiệp xã hội sáng tạo, và phát triển bền vững
  • Ứng dụng nguyên tắc 4R, tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm
  • Hoàn thiện mô hình kinh doanh xã hội
  • Thâm nhập thị trường, xây dựng chiến lược marketing hiệu quả
  • Định giá doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư

3. Thời gian dự kiến

STT Khóa học Thời gian
1 Khởi sự kinh doanh xã hội (KS2) 25-26/09/2021
2 Khởi sự kinh doanh xã hội (KS4) 01-02/10/2021
3 Khởi sự kinh doanh xã hội (KS7) 12-13/10/2021
4 Khởi sự kinh doanh xã hội (KS8) 18-19/10/2021
5 Khởi sự kinh doanh xã hội (KS11) 27-28/10/2021
6 Khởi sự kinh doanh xã hội (KS13) 08-09/11/2021

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER